แพทย์สตรีดีเด่น ด้านบริหาร 2561 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร แพทย์สตรีดีเด่น ด้านบริหาร 2561 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
11477Visitors | [2018-12-24] 

รูปจากสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

แพทย์สตรีดีเด่น ด้านบริหาร

แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร

1. ชื่อนามสกุล             แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร  

                                    อธิบดี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2. การรับราชการ – ตำแหน่งที่รับผิดชอบ (ที่สำคัญ)

ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2541 - 2545

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต. กรมสุขภาพจิต

2546 - 2547

ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2548 – 2555

ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

2556 – 2559

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2559 – 2560

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12

2560-2561

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2561

อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


4. ผลงานวิชาการ

    4.1  งานตำรา

1. ชุดวิชาทักษะชีวิต หน่วยที่ 7 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชงานวิจัย

2.  Lotrakul P, Lotrakul M. Child abused in boy. Paper present at Annual Meeting of the Thai Psychiatric Association. November,1999

3.  Lotrakul P. Abnormal psychosocial factor in children and adolescents. Thai Psychiatic Association Journal.1998, 43(3): 226-39

4.  Lotrakul P. Family function in Thai married couple. Thai Psychiatic Association Journal.1999, 44(4): 319-28

5.  Emotional recover effort for tsunami-affected children in Thailand, 2004

6.  Multi-site study on depression of mothers of the children with intellectual disabilities and/or autism, 2006

    4.2 งานวิชาการอื่นๆ

1.พรรณพิมล หล่อตระกูล. Attachment Theory: review articles. จุลสารศูนย์สุขวิทยาจิต 2535;

2. พรรณพิมล หล่อตระกูล. น้องแอน สอบตก. จุลสารศูนย์สุขวิทยาจิต 2538,18,2:1-11

3. พรรณพิมล หล่อตระกูล. วัฎจักรของความก้าวร้าวรุนแรง : ความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น. จุลสารศูนย์สุขวิทยาจิต 2539,19,2:1-6

4.พรรณพิมล หล่อตระกูล. ครอบครัวกับการพัฒนาเด็กปัญญาอ่อน. นำเสนอในที่ประชุมประจำปี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมบางกอกพาเลส, กรุงเทพ.ฯ 19 ตุลาคม 2537

5. พรรณพิมล หล่อตระกูล. การฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กออทิสติก. นำเสนอในที่ประชุมประจำปีสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซนทรัลพลาซา, กรุงเทพฯ. ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2535

6.  พรรณพิมล หล่อตระกูล. สุขภาพจิตกับปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น. เพื่อนสุขภาพ2539,8,1:42-45

7. พรรณพิมล หล่อตระกูล. ความเครียด. เอกสารประกอบการอบรมการจัดตั้งคลินิกคลายเครียด. กรมสุขภาพจิต

8. พรรณพิมล หล่อตระกูล, การประเมินเด็กและครอบครัว,ในคู่มือการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็ก, มิถุนายน 2547

9.  พรรณพิมล หล่อตระกูล, การเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์วิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน, ในคู่มือการอบรมการทำงานคุ้มครองเด็ก ครอบครัวและชุมชนในภาวะวิกฤต, มีนาคม 2549

10. พรรณพิมล หล่อตระกูล. บรรณาธิการ, คู่มือสำหรับบุคลากรสุขภาพจิตในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยพิบัติ, กรกฎาคม 2548

11.  พรรณพิมล หล่อตระกูล. บรรณาธิการ. ก้าวผ่าน 1 ปี สึนามิสู่ความมั่นคงทางจิตใจ, ธันวาคม 2548

12. พรรณพิมล หล่อตระกูล. บรรณาธิการ. แนวทางปฏิบัติการจัดการดูแลเด็กที่พลัดพรากและถูกทอดทิ้งขององค์กร เครือข่ายระหว่างประเทศม, มีนาคม 2549

5. ประสบการณ์การทำงาน

1.      ผู้ดูแลโครงการสุขภาพจิตโรงเรียนของกรมสุขภาพจิต: Life Skills, Advisory and School Counseling, Sex education พ.ศ. 2541-2545

2.      ผู้ดูแลโครงการเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กด้อยโอกาสของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2541-2545

3.      คณะทำงาน Safe and Caring Society for Children พ.ศ. 2542-2543

4.      คณะทำงานและพัฒนางาน Development of Justice System for Children พ.ศ. 2544-2545

5.      พัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับคนไทย, แบบประเมินพฤติกรรมในเด็ก

6.      อนุกรรมาธิการวุฒิสภา “ศึกษาปัญหาการใช้ความรุนแรงในนักเรียนนักศึกษา”, “ติดตามสถานการณ์การศึกษา” พ.ศ. 2547

7.      รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

8.      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

9.      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2552

10.  บทความในคอลัมน์ all in families ในนิตยสาร Health Today ตั้งแต่ พ.ศ. 2544

11.  ตอบคำถามในคอลัมน์สกัดจุดกวนใจ นิตยสารเล่มโปรด ตั้งแต่ พ.ศ. 2545

ที่ปรึกษาโครงการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน ผลิตหนังสือความรู้เรื่องเพศรวม 7 เล่ม