แพทย์สตรีตัวอย่าง2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ แพทย์สตรีตัวอย่าง2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
3856Visitors | [2019-12-09] 

แพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
พรพันธุ์   บุณยรัตพันธุ์

การศึกษา

•แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๐๖
•ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขากุมารเวชศาสตร์ ม.มหิดล ๒๕๐๘
•Master of Public Health : Maternal and Child  Health and  Family Planning, University of North Carolina, USA พ.ศ.๒๕๑๒
•Master of Health Science: Epidemiology, Johns Hopkins University USA ๒๕๑๙
• อนุมัติบัตรผู้มึความรู้ความชำนาญด้านเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน สาธารณสุขศาสตร์แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๓๕

ตำแหน่งปัจจุบัน

 •ที่ปรึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

 •ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการต่างประเทศ 

     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รางวัลที่เคยได้รับ

Sydney S. Chipman Award (Year 2001)

ภาควิชา Maternal and Child Health,

University of North   Carolina at Chapel Hill, U.S.A

การทำงาน

•หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙
•คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙ – ๒๕๔๑
•รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๑- ๒๕๔๒
•นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
•สมาชิกวุฒิสภา สรรหา ภาควิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗
•เลขาธิการ AFPPD (Asian Forum of Parliamentarians on Population  and Development)
•ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
•ประธานกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๖๑