แพทย์สตรีตัวอย่าง 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จันทิมา ศาสตรสุนทร แพทย์สตรีตัวอย่าง 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จันทิมา ศาสตรสุนทร
4131Visitors | [2019-12-09] 

แพทย์สตรีตัวอย่างประจำปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง
จันทิมา ศาสตรสุนทร 

 

 การศึกษาและอบรม

•แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    ปี พ.ศ. 2511
•อบรมการผ่าตัดหู ณ Eye Ear Hospital, Pittsburgh University, USA
•ดูงานด้านการผ่าตัด Laryngology ณ Jackson clinic, USA
•ดูงานด้าน Cochlear implant ณ House – Ear institute, Los Angeles, USA
•ดูงานด้าน Head & Neck ณ Keio University, Tokyo Japan ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งปัจจุบัน

•ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ด้านบริหารและกิจการพิเศษ

สถานที่ทำงาน

• ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


การทำงาน

หัวหน้าสาขาวิชาโรคหู คอ จมูกทั่วไป ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  2541-2546
• คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  2545
• ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ด้านบริหารและกิจการพิเศษ
• ผู้จัดการคลินิกพิเศษนอกเวลาฝ่ายแพทย์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536  ขณะนี้ มีเปิดให้บริการทั้งสิ้น 60 คลินิก มีแพทย์ให้บริการ หมุนเวียนกันกว่า 540 ท่าน มีผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 90,000 ราย เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ป่วยไม่ต้องลางาน ลาเรียน เพิ่มรายได้ให้รพ.ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
• ออกหน่วยแพทย์พิเศษให้บริการตรวจรักษาแก่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชีและประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล