แพทย์สตรีดีเด่น 2562 แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ แพทย์สตรีดีเด่น 2562 แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ
5648Visitors | [2019-12-09] 

แพทย์สตรีดีเด่น 2562

ด้านบริหาร

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ

 

     การศึกษา

•แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   พ.ศ. ๒๕๓๒
•วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านเวชศาสตร์ชุมชน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๕
•วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (คลินิก) แพทยสภา  พ.ศ. ๒๕๓๘
•อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๖

   ความภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559
•ได้รับรางวัล Mental Health Award ผู้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบบริการของศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557
•ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2543 ของสำนักอนามัย กลุ่มที่ 1 ระดับ 6 – 8