แพทย์สตรีดีเด่น 2562 รองศาสตราจารย์ พญ.สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ แพทย์สตรีดีเด่น 2562 รองศาสตราจารย์ พญ.สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ
2670Visitors | [2019-12-09] 

แพทย์สตรีดีเด่น 2562

ด้านวิชาการ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง 
สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ

 ตำแหน่งปัจจุบัน

   - ที่ปรึกษาประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์

      คณะแพทยศาสตร์ริราชพยาบาล   

การศึกษา

•แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  พ.ศ.๒๕๑๓
•Dip. American Board of Anatomic and Clinical Pathology พ.ศ.๒๕๒๑
•อนุมัติบัตรผู้มึความรู้ความชำนาญด้านเวชกรรมสาขาพยาธิวิทยา แพทยสภา
•อนุมัติบัตรผู้มึความรู้ความชำนาญด้านเวชกรรมสาขานิติเวชศาสตร์ แพทยสภา
•นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๕

ผลงานที่สำคัญ

•หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙
•ร่วมก่อตั้งสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการในการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคม จนสำเร็จในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
•ริเริ่มในการจัดทำวารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
•เป็นผู้ร่วมดำเนินการหลักในการชันสูตร และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในเหตุการณ์สึนามิในจังหวัดภาคใต้