แพทย์สตรีดีเด่น2562 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ แพทย์สตรีดีเด่น2562 แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์
7959Visitors | [2019-12-09] 

แพทย์สตรีดีเด่น 2562

ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์

 ตำแหน่งปัจจุบัน

  ผู้อำนวยการ รพ.ตรัง จ.ตรัง

  การศึกษา

•แพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ปี ๒๕๓๓            
•วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  พ.ศ. ๒๕๓๙
•อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๔๖
•อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยาแขนงสาธารณสุขศาสตร์   แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
 

ผลงาน

•พัฒนาการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักตัวน้อยในโรงพยาบาลเกาะสมุย
•ริเริ่มความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชน (รพ.กรุงเทพ-สมุย) เพื่อให้ผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯ โดยเจรจาตกลงขอจ่ายในราคาเหมา
•พัฒนาด้านการการเงินการคลังโดยเฉพาะ ด้านการจัดเก็บรายได้ของทุกสิทธิให้ครบถ้วน โรงพยาบาลเสนา
•ปรับปรุงระบบบริการให้มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดี ได้ Re Accreditation ครั้งที่ ๑ รพ.ตรัง
•Smart Hospital เพื่อลดระยะเวลารอคอย ลดขั้นตอนการรับบริการ และลดการใช้เอกสาร รพ.ตรัง
 -สามารถลงทะเบียนรับบริการด้วยตู้ Kiosks  และ Smart phone และการลงทะเบียน online ทำให้ลดระยะเวลาและความแออัด
- LINE notify เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยลืมนัด