พฤกษา-รพ.วิมุต" จับมือ "กรมอนามัย-สมาคมแพทย์สตรีฯ" รุกเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พฤกษา-รพ.วิมุต" จับมือ "กรมอนามัย-สมาคมแพทย์สตรีฯ" รุกเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2877Visitors | [2020-01-14] 

  

  นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท และ นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ พ.ต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตามหลักฉันทศึกษา (MBL: Mind-Based Learning) ผ่านการเล่นตามแนวทาง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” สำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย 0 – 8 ขวบ เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย สมอง และอารมณ์ พร้อมช่วยให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างการมีวินัยทางสังคมไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

สำหรับ โครงการความร่วมมือในครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของพฤกษา หรือ Sustainable Development ในด้าน HEART to Society ที่ใส่ใจชุมชนพร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะถูกสร้างขึ้นไว้ที่โครงการ Pruksa Avenue เทพารักษ์ – เมืองใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ตามหลัก MBL mind base learning ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนขยายโครงการ “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ต่อไปยังในโครงการอื่นๆ ของพฤกษาในอนาคต

ที่มา:https://siamrath.co.th/n/112939