ประกาศผลการออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ประกาศผลการออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
5803Visitors | [2020-01-15] 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขอประกาศผลการออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของสมาคมแพทย์สตรีฯ 

ผู้ชนะเลิศ คือ นางสาว รวิวรรณ คงลา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร