สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ)พ.ศ.2556-2557 สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ)พ.ศ.2556-2557
3635Visitors | [2020-01-22] 

พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ นายกสมาคมฯ

สาส์นจากนายกสมาคมฯ

เรียนท่านอาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ แพทย์สตรีที่รักทุกท่าน

สมาคมฯได้มีกรรมการชุดใหม่สำหรับช่วงการทำงานตั้งแต่ตุลาคม 2555 ถึงตุลาคม 2557กรรมการเก่าหลายท่านได้กลับเข้ามาช่วยงานของสมาคมฯ ขณะเดียวกัน เราก็ได้กรรมการใหม่อีกหลายท่านที่แข็งขันอาสาเข้ามาช่วยงาน ดังรายนามที่ท่านคงจะได้เห็น จากในหน้า website ของสมาคมฯ หรือจดหมายข่าวไปแล้ว

ดิฉันต้องขอขอบคุณกรรมการชุดใหม่ที่ไว้วางใจและมอบหมายให้ดิฉันทำหน้าที่นายกสมาคมฯในวาระนี้ นับว่าเป็นเกียรติต่อชีวิตการทำงานของดิฉันเป็นอย่างยิ่ง

ในด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดใหม่ ได้มีการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการทำงานและได้ตกลงที่จะนำยุทธศาสตร์ 4 ด้านหลักซึ่งคณะกรรมการชุดก่อนได้ร่วมจัดทำไว้ดังนี้

1.พัฒนาการจัดบริการสาธารณะเพื่อสุขภาพ สตรี ผู้สูงอายุและ เด็ก  

2.สร้างเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

3.พัฒนาศักยภาพแพทย์สตรีไทย  

4.การบริหารจัดการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร

คณะกรรมการชุดใหม่เห็นพ้องกันว่าจะนำยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาสานต่อ และจัดทำเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งมีทั้งโครงการที่ดำเนินอยู่แล้วและโครงการใหม่ ๆ ได้แก่

1.โครงการบริการคลีนิคบริการซึ่งนอกจากการบริการประจำในสถานที่แล้วจะมีการให้บริการนอกสถานที่ในสตรีด้อยโอกาสเช่นทัณฑสถานหญิงเช่นที่เคยทำมา

2.โครงการชมรมผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุจะมีกิจกรรมเป็นประจำที่สมาคม

3.ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับองค์กรสตรีทั้งในและต่างประเทศ

4.มอบทุนนักศึกษาแพทย์สตรีที่ขาดแคลนปีละอย่างน้อย2 ทุน

5.ริเริ่มจัดทำโครงการอบรมความเป็นผู้นำให้แก่แพทย์สตรีและยุวสมาชิก ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

6.ริเริ่มให้มีผู้แทนประจำภาคเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและช่วยด้านการเพิ่มจำนวนสมาชิก นอกจากนี้เรามีนักศึกษาแพทย์สตรีมากขึ้นเกินกว่า 50% ของนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าในอนาคตจำนวนแพทย์สตรีจะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันคณะกรรมการจะมุ่งเน้นการหายุวสมาชิกจากโรงเรียนแพทย์ต่างๆและสมาชิกจากการประชุมราชวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย

7.ปรับปรุงสมาคมเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและเป็นที่พบปะของสมาชิกได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำห้องประชุมใหม่เพื่อจัดการประชุมใหญ่ประจำปีที่สมาคมฯ เป็นโครงการที่สาต่อจากคณะกรรมารชุดที่ผ่านมาอาคารสมาคมที่ใช้อยู่มีอายุเกือบ 40 ปีแล้วจำต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น

8.เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักทั้งในหมู่สมาชิกและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการทำงานด้านสาธารณกุศลของสมาคมฯให้ประชาชนทราบเพื่อภาพลักษณ์ของแพทย์สตรี และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในหมู่แพทย์สตรี ทั้งในระดับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ที่จบแล้ว เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขณะนี้ได้เริ่มจัดทำfacebook ของสมาคมฯ แล้ว และยังได้มีการ update website ของสมาคมอย่างสม่ำเสมอ หวังว่าสมาชิกจะได้เข้ามาเยี่ยมชม และเสนอแนะสิ่งที่ต้องการให้สมาคมฯจัดทำใน website เพิ่มขึ้น

9.โครงการจัดหาทุนเพื่อปรับปรุงสมาคมฯและดำเนินกิจการสาธารณกุศล

ในการดำเนินกิจการต่างๆที่กล่าวข้างต้นทางสมาคมฯมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ปัจจุบันสมาคมฯมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งลดน้อยลงทุกๆปี ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สมาคมฯจากมูลนิธิชินโสภณพนิช เงินบริจาคจากสมาชิกมูลนิธิ ดร. Jason Roussoและมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา(TPAAF) สำหรับทุนนักศึกษาแพทย์สตรี เงินสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการผู้สูงอายุแพทย์สตรีอุปถัมภ์จากกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ และได้รับเงินบริจาคจากสมาชิกและผู้มารับบริการเป็นครั้งคราว

การปรับปรุงสมาคมฯที่กำลังดำเนินอยู่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนหลายล้านบาทซึ่งจะทำให้เงินทุนของสมาคมฯร่อยหรอลงและจะเป็นผลให้ดอกเบี้ยรับลดลงด้วย รวมทั้งการดำเนินงานต่างๆมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นลำดับแต่เงินสนับสนุนคงที่หรือน้อยลง ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จึงจำเป็นต้องมีโครงการเพื่อระดมทุนกลับมาให้สมาคมฯซึ่งหวังว่าสมาชิกทุกท่านคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สมาคมฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมั่นคง และเนื่องจากสมาคมฯเป็นสมาคมที่ดำเนินการเพื่อสาธารณกุศลดังนั้นการบริจาคให้สมาคมฯยังสามารถนำไปหักภาษีได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้สนับสนุนทุกท่าน ทุกองค์กร คณะกรรมการทุกๆท่านที่ผ่านมาและชุดปัจจุบันที่ได้ช่วยให้สมาคมฯได้ก้าวมาถึงวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯจะได้รับการสนับสนุนเช่นที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 กันยายน 2556

 พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ

 นายกสมาคมฯ