สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ )พ.ศ.2558-2561 สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ )พ.ศ.2558-2561
3390Visitors | [2020-01-22] 

ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.คุณนันทา   มาระเนตร์  

 นายกสมาคมฯ

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ พี่น้อง เพื่อนแพทย์สตรี ยุวสมาชิก และท่านผู้สนใจที่รักยิ่งทุกท่าน

                ตอนนี้ล่วงเข้า ๒ เดือนกว่าแล้วที่คณะกรรมการอำนวยการสมาคม ชุดที่ ๓๑ พร้อมที่ปรึกษา ผู้แทนภาค และผู้แทนต่างประเทศได้รับมอบภารกิจบริหารสมาคม  บรรยากาศการทำงานนั้นอบอุ่นด้วยความรักฉันพี่น้องในครอบครัว TMWA  กลุ่มพี่น้องแพทย์สตรีแนวหน้าทั้งหลายนี้มีจิตอาสา มุ่งมั่นร่วมกันทำงาน เป็นที่ซาบซึ้งมากๆ  จึงอยากส่งผ่านความรู้สึกดีๆอย่างนี้ สู่ทุกท่านได้รับทราบเป็นเรื่องแรกค่ะ

                ในปีนี้ ภารกิจพิเศษของคณะกรรมการ คือ การเฉลิมพระเกียรติครบ ๖๐ ชันษา สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะมีโครงการและกิจกรรมหลากหลายถวายตลอดทั้งปี อาทิ เพิ่มบริการคลินิกมะเร็งเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันโรคเฉพาะสตรี การสอน CPR เพื่อเพิ่มสมรรถนะการช่วยชีวิต ให้แก่ประชาชนรวมทั้งเยาวชน และการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และวัยทำงาน เป็นต้น

              ภารกิจใหม่ของสมาคม คือโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมกับการใช้อาคารสมาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมาคมนี้ก่อตั้งโดยสมาชิก เป็นของสมาชิก บริหารโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก เพื่อนร่วมอาชีพ และประชาชน  ดังนั้น อาคารสมาคมจะเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของมวลสมาชิกนับแต่นี้เป็นต้นไป  ภารกิจนี้ได้เริ่มนำร่องแล้วด้วยกิจกรรมการวาดภาพสีน้ำ

                ภารกิจถัดไป เป็นการสานต่อและพัฒนางานและโครงการเดิม เน้นการเพิ่มจำนวนสมาชิกและสิทธิประโยชน์ ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิก ๑,๘๐๕ คน ซึ่งไม่ถึง ๒๐% ของแพทย์สตรีทั้งประเทศ ดังนั้น เป้าหมายคือการรณรงค์เพิ่มสมาชิกทั้งในและต่างประเทศอีก ๑,๐๐๐ คน ภายใน ๒ ปี  ท่านสามารถสมัครทางออนไลน์ และโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารของสมาคมได้   ด้านวิชาการ จะมุ่งป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ร่วมใจกันต้านภัยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCD)  ส่วนด้านต่างประเทศนั้น จะสร้างเสริมความร่วมมือใกล้ชิดกับองค์กรแพทย์สตรีนานาชาติ  และ เอเชียกลาง อีกทั้งเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                สำหรับทุนนักศึกษาแพทย์สตรีในชนบท ทุนละ ๔๒๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๖ ปี จะเน้นการติดตามดูแลนักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องมากขึ้น  ทั้งนี้ งานเดิม อาทิ  Young Women’s Leadership การให้ทุนวิจัย รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นและแพทย์สตรีตัวอย่าง เพื่อเชิดชูและผดุงศักดิ์ศรีแพทย์สตรี จะยังดำเนินการต่อไปเช่นกัน

                พี่น้องคะ สมาคมมีอาคารที่ทันสมัยสวยงาม มีแผนงานและโครงการที่เป็นระบบ มีทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าดำเนินการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชน  แต่สิ่งที่ยังต้องการความช่วยเหลือ คือ ทุนทรัพย์ในการบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายของโครงการ คณะกรรมการจึงขอเปิดรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากท่านสมาชิกและท่านผู้ใจดีทุกหมู่เหล่าตามจิตศรัทธา  สมาคมเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  เงินบริจาคหรือสนับสนุนโครงการนั้น ท่านสามารถระบุวัตถุประสงค์ อีกทั้งนำไปหักลดภาษีได้   อนึ่ง หากพี่น้องมีข้อเสนอแนะการทำโครงการในพื้นที่ หรือมีความสามารถที่จะช่วยประสานงานโครงการใดได้ กรุณาแจ้งให้คณะกรรมการทราบ เพื่อรับไว้พิจารณา

            สมาคมขอความร่วมมือจากพี่น้อง ช่วยแจ้งข่าว การย้ายที่อยู่ สถานที่ทำงาน การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์ E mail การเลื่อนขั้น ตำแหน่ง การได้รับรางวัลเกียรติยศ ของท่านและสมาชิกในรุ่น หรือที่รู้จัก รวมทั้งการถึงแก่กรรมของเพื่อนสมาชิก และอื่นๆ  

ท่านอาจารย์  เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ยุวสมาชิกและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านคะ  เนื่องในโอกาสปีใหม่  ๒๕๕๘ ได้มาถึง ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก  อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของสมาคม   ได้โปรดปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้ประสบแด่ความสุขความเจริญ  สุขภาพแข็งแรง  คิดปรารถนาสิ่งใดที่ดีงาม  ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการ

 พบกันในโอกาสหน้านะคะ

  สวัสดีปีใหม่ค่ะ

  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ดร. พญ. คุณนันทา   มาระเนตร์

นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑  มกราคม ๒๕๕๘