หน้าแรก
   กิจกรรมเพื่อสังคม/บริจาค
   แพทย์สตรีดีเด่น
  แพทย์สตรีตัวอย่าง  
   ทุนการศึกษา
 

วันทำการคลินิค

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

  สมัครสมาชิกแพทย์สตรี online
  แผนงานประจำปี 2558
 
  สาส์นจากนายกสมาคมแพทย์สตรีฯ (ศ.เกียรติคุณดร.พญ.คุณนันทา มาระเนตร์)พ.ศ.2557-2559

 

TMWA INFO

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ดูทั้งหมด 
แพทย์สตรีดีเด่น2558 สาขาการบริการ พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์
แพทย์สตรีดีเด่น2558 สาขาการบริหาร แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา
แพทย์สตรีตัวอย่าง2558 แพทย์หญิงอารยา ทองผิว
แพทย์สตรีตัวอย่าง2557 ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์
รูปการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3 Women’s Leadership
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
รูปMedical Women’s Leadership Program 2558 รุ่นที่1 ครั้งที่2
 

 

 

 

ดูทั้งหมด 
 

 

ดูทั้งหมด 
 

 

ดูทั้งหมด
           

ติดต่อ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาคารแพทย์โกศล 980/2 ตรงข้ามวัดธาตุทองถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กทม. 10110 โทรฯ : (02) 391-0400 โทรสาร : (02) 391-4081

Email secretariat@tmwa.or.th , tmwa2495@hotmail.com
© Copyright The Thai Medical Women's Association Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen. All Right Reserved 2010