เรียนเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการฯ ชุดที่ 36 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เรียนเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการฯ ชุดที่ 36 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
83Visitors | [2024-06-26] 

เรื่อง      เรียนเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอำนวยการฯ ชุดที่ 36  (พ.ศ.2567-2569) และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

เรียน      สมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

  1.  แบบฟอร์มสมัครกรรมการอำนวยการ แบบ ล.ต. 1 และ แบบ ล.ต. 2

  2.  กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

                    ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์สตรีฯ ชุดปัจจุบัน  (ชุดที่ 25)  จะปฏิบัติงานครบวาระในเดือนตุลาคม  2567  สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ ชุดที่ 36  (พ.ศ.2567-2569)  ในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567  ในวันอาทิตย์ที่ 6  ตุลาคม  2567       เวลา  08:00-15:15 น.  ณ  ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร  ตู้จินดา  ชั้น 3  สมาคมแพทย์สตรีฯ  อาคารแพทย์โกศล  ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ

                   จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสมัครหรือเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นสมัครรับการคัดเลือกเป็นกรรมการอำนวยการฯ โดยส่งใบสมัครแบบ ล.ต.1 หรือ ล.ต.2 มายังสมาคมแพทย์สตรีฯ ภายในวันที่ 9  กันยายน  2567  นี้  ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สมาคมแพทย์สตรีฯ  www.tmwa.or.th

                   สมาคมแพทย์สตรีฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของท่าน โดยสมัครเป็นกรรมการอำนวยการฯ และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำประจำปี 2567 ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  จักขอบคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

(แพทย์หญิงมยุรา กุสมภ์)

นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


ผู้ประสานงาน นางสาวอ่อนสา  เงางาม  

หมายเลขโทรศัพท์  02-391-0400 , 087-682-5484   E-mail: tmwa2495@hotmail.com   


ดาวโหลด แบบ ล.ต.1/ล.ต.2 


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมประสงค์ – สุดสาคร ตู้จินดา

ชั้น ๓ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เลขที่ ๙๘๐/๒ ถ.สุขุมวิท (ตรงข้ามวัดธาตุทอง) กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐


๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น.   ลงทะเบียน
๐๘:๓๐-๐๙:๒๐ น.   นายกสมาคมฯ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ กล่าวต้อนรับ แนะนำกรรมการชุดที่ ๓๕
เลขาธิการสมาคมฯ พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมประจำปี ๒๕๖๖
เหรัญญิก น.ต.หญิงปอฤทัย บุรพรัตน์ เสนองบดุลประจำปีและชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี
เลขาธิการสมาคมฯ พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ เสนอรายชื่อผู้สมัครกรรมการชุดที่ ๓๖
๐๙:๒๐-๑๐:๓๐ น.   มอบรางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำ ปี ๒๕๖๗
มอบรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น ประจำ ปี ๒๕๖๗
แพทย์สตรีตัวอย่างและแพทย์สตรีดีเด่นกล่าวปราศรัย (ท่านละ ๓ นาที)
แสดงความยินดีกับแพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ
๑๐:๓๐-๑๐:๔๕ น.   พัก
๑๐:๔๕-๑๑:๓๐ น.   ปาฐกถาพิเศษ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล
เรื่อง ดุจสายฝนโปรยมาให้ชื่นใจ
๑๐:๔๕-๑๐:๕๕ ประวัติแพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล และแนะนำองค์ปาฐกโดย ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมฯ รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
๑๐:๕๕-๑๑:๓๐ องค์ปาฐก ท่านองคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย
๑๑:๓๐-๑๒:๐๐ น.   บรรยายเรื่อง สาเหตุประเทศไทยไม่วัฒนา กรณีศึกษา: บุหรี่ไฟฟ้า
วิทยากร ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
๑๒:๐๐-๑๓:๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐-๑๔:๐๐ น.   การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรี
วิทยากร พญ.เบญจพร ปัญญายง
๑๔:๐๐-๑๕:๐๐ น.   กิจกรรม Sisters to Sisters
๑๕:๐๐ น.   เลขาธิการสมาคมฯ ประกาศรายชื่อกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ชุดที่ ๓๖
๑๕:๑๕ น.   ปิดประชุม