สรุปการเข้าร่วมประชุม Leadership and Communication Skill Programme สรุปการเข้าร่วมประชุม Leadership and Communication Skill Programme
1555Visitors | [0000-00-00] 

สรุปการเข้าร่วมประชุม Leadership and Communication Skill

Programme

ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2556

ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

 

click link   http://www.tmwa.or.th/download/MAT2013_210913.pdf