เรื่องที่ 003 โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease:CKD) (1) โดย พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ เรื่องที่ 003 โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease:CKD) (1) โดย พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ
6366Visitors | [2017-01-11] 

 

เรื่องที่ 003 โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease:CKD) (1) โดย พญ.ฐิติพร  วงศ์ชัยสุริยะ

ท่านสามารถเข้าดูได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/20170111202558.pdf