Clinic ตรวจเบื้องต้น ..สมาคมแพทย์สตรีฯ

ประกาศ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เดือนกรกฎาคม 2563 เปิดให้บริการตามปกติ ประกาศ คลินิคตรวจมะเร็งสตรี เดือนกรกฎาคม 2563 เปิดให้บริการตามปกติ
3723Visitors | [2020-06-22] 

ทางสมาคมฯเปิดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งสตรีตามปกติ

ในเดือนกรกฎาคม 2563 ปิดรับบัตรคิวก่อน 11.00 น.