Clinic ตรวจเบื้องต้น ..สมาคมแพทย์สตรีฯ

แจ้งงดให้บริการคลินิคตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันเสาร์ที่ 2 ม.ค. 2564 แจ้งงดให้บริการคลินิคตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันเสาร์ที่ 2 ม.ค. 2564
3165Visitors | [2020-12-24] 

เดือน รายการ (วันที่)

มกราคม

 

   วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564  ----- งดให้บริการ เนื่องจากวันหยุดยาวปีใหม่ และสถานการณ์ Covid

   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564    รอผลการประชุมจากคณะกรรมการสมาคม และจะแจ้งให้ทราบต่อไป