Clinic ตรวจเบื้องต้น ..สมาคมแพทย์สตรีฯ

แจ้งงดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 แจ้งงดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
3582Visitors | [2021-04-27] 

แจ้งงดให้บริการคลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
งดให้บริการคลินิก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเพจ
ขอบคุณค่ะ