Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่2 Medical Women’s Leadership Program รุ่นที่2
5198Visitors | [2017-01-05] 

 

ขณะนี้การสมัคร MedicalWomen's Leadership รุ่น 2 เต็มแล้ว

ขอเชิญสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี อายุไม่เกิน 50 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Medical Women's Leadership Program รุ่นที่ 2
ท่านสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/2017015184309.pdf
 
หมายเหตุ:
1. ไม่เสียค่าลงทะเบียน
2. แพทย์สตรีที่ยังไม่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์สตรี กรุณาสมัครสมาชิกก่อนทางออนไลน์หรือที่สมาคมฯ
สมัครสมาชิกแพทย์สตรีออนไลน์  http://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=324&type=gallery
 
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและรูปกิจกรรมMedical Women's Leadership Program รุ่นที่ 1 ได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=383
ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียด REFLECTION MEDICAL WOMEN’S LEADERSHIP#1 ได้ที่  http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/2017017160613.pdf
 
 
Medical Women's Leadership Program รุ่นที่2  2560-2561
วัตถุประสงค์

                        เพื่อพัฒนาแพทย์สตรี ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำ สามารถตอบสนองต่อปัญหาต่างๆได้อย่างดี รวมถึงการปรับตนเองให้สมดุลระหว่างการทำงาน และ ชีวิต ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กร สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เพื่อนแพทย์ได้

กลุ่มเป้าหมาย

๑.   สมาชิกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๒.   มีอายุการปฏิบัติงานประจำไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และอายุไม่เกิน ๕๐ ปี จำนวน  ๕๐ คน

กำหนดการ  เป็นการอบรมแบบต่อเนื่อง โดยจัดอบรมทุก ๑- ๒ เดือน รวม ๑๐ ครั้ง  ( รายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลงได้)


 

วันที่                                                                      รายการที่มี *  ( สามารถคลิกดูรายการได้ )                                      รูป 
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐                                                                                                                        *Personal characteristics                                                                                                                                                   Click
  เมษายน ๒๕๖๐                                              *Leadership for the future and work life balance                                           Click
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐                                                             *Mindful leadership      Click
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐                                             *The Art of Conflict and How to Deal with It                                                                    Click
๒๓   กันยายน  ๒๕๖๐                                                      * White Ocean Strategy                                                                              Click
๒๗ มกราคม ๒๕๖๑   ( เลื่อนการอบรมณ์ จาก ตุลาคมปี ๒๕๖๐ )  *Happy Workplace and Employee Engagement                                                                           Click
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                                         *Leadership coaching                                                                                          Click
๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๐                                                *IT for new generation leaders                                                                     Click
๑๓ มกราคม ๒๕๖๑                                              *Transformative leadership                                                                                                                                                                                                 Click
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑                                           Leadership success story                                                                                                                                                    Click

       

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร  ตู้จินดา  ชั้น ๓   สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  


ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและรูปกิจกรรมMedical Women's Leadership Program รุ่นที่ 1 ได้ที่ http://www.tmwa.or.th/new/view.php?topicid=383

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียด REFLECTION MEDICAL WOMEN’S LEADERSHIP#1 ได้ที่  http://www.tmwa.or.th/new/lib/file/2017017160613.pdf

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าร่วม Medical Woman’s Leadership Program รุ่นที่2

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ/นามสกุล / ตามตัวอักษร 
1 พญ. กอบกาญจน์ ธงทอง
2 พญ. กันตินันท์  มหาสุวีระชัย
3 พญ. กิตติมา รอดเกิด
4 พญ. ไข่มุกข์ โกสินทรจิตต์
5 พญ. คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์
6 พญ. จริยา  ถิระศักดิ์
7 พญ. ชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ
8 พญ. ชุติมา สายเพ็ชร
9 พญ. โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
10 พญ. ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย
11 พญ. ณุทัยทิพ เกษมศรี ณ อยุธยา
12 พ.ต.พญ. ดนยา จันทร์สิงหกุล
13 พญ. ดวงรัตน์ วังเกล็ดแก้ว
14 พญ. ทรงพร  เสนากูล
15 พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
16 พญ. นงนิด เจริญงามเสมอ
17 พญ. นวลพิศ อินทรเทพ
18 พญ. น้ำฝน โพธิชำนาญ
19 พญ. บงกช นราพุฒิ
20 พญ. บุญเพ็ญ จงเสรีจิตต์
21 พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
22 พญ. ปรียา เตชเพ็ญพันธ์
23  น.ต.พญ. ปอฤทัย บุรพรัตน์
24 พญ. ปิยะภัทร เดชพระธรรม
25 พญ. ไปรยาภัค สกุลวทัญญู
26 พญ. พรเอื้อ บุญยไพศาลเจริญ
27 พญ. พรีมา จารุทัศน์
28 พญ. พัชรี ประสิทธิ์วรนันท์
29 พญ. มัชฌิมา ฮวบกอง
30 พญ. รัดเกล้า สายเสน
31 พญ. รุจิรัตน์ ปุณยลิขิต
32 พญ. ลลิดา  วีระวิทยานันต์
33 พญ. วลัยรัตน์ กำจรจรุงวิทย์
34 พญ. วันทนีย์  วัฒนะ
35 พญ. วิภาวัลย์ วงศ์แพทย์
36 พญ. ศศินี ศรีมาชัย
37 พญ. ศิดิภา โชติชัยสถิตย์
38 พญ. ศิริปริญญา พูนธนางกูร
39 พญ. ศิริพร ปิ่นเจริญ
40 พญ. สราพร มัทยาท
41 พญ. สิรินยา กฤษณามระ
42 พญ. สุพจนี หัถพรสวรรค์
43 พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา
44 พญ. สุภนิจ คำชำนาญ
45 พญ. สุเมธา จิรโชติชื่นทวีชัย
46 พญ. สุวรรณา มณีนิธิเวทย์
47 พญ. สุวิมล เพชรเลิศ
48 พญ. เสาวณีย์  เกิดดอนแฝก
49 พญ. หทัยทิพย์ ชัยประภา
50 พญ. อังคณา อุปพงษ์
51 พญ. อัญญารัตน์ ตันรัตนานนท์
52 พญ. อารีดา ธงทอง

 


แด่ผู้นำแพทย์สตรี จาก นพ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 19 กพ 60 ตอนที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

แด่ผู้นำแพทย์สตรี จาก นพ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 19 กพ 60 ตอนที่ 2