• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
รูปนักศึกษาที่เคยได้รับทุนในอดีต รูปนักศึกษาที่เคยได้รับทุนในอดีต
3191Visitors | [2016-01-26] 

 

1.น.ส.บุญญาพร ดำรงค์ธวัช รับทุนปี 2552             

2.น.ส. ปิยะนุช   ศรีปัตถา   

รับทุนปี 2551

3.น.ส. รสสุคนธ์ วัดไทยสง  รับทุนปี 2552                             

4.น.ส. วรางคนา อ่อนทรวง

 รับทุนปี 2551

5.น.ส. สายสุดา ขวัญเพชร รับทุนปี 2553 

6.น.ส. ฮิสนา วิสวัสดิ์

รับทุนปี 2552  

         

7.น.ส.ฐิติพร ศรีสุข รับทุนปี 2549                              

8.น.ส. นิภา พึ่งสำราญ

รับทุนปี 2550


นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาอีกหลายท่านที่ไม่ได้ส่งรูปมา