• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
5.หลักเกณฑ์การรับทุน 5.หลักเกณฑ์การรับทุน
15124Visitors | [2020-01-16] 

" สมาคมฯ จะติดตามผลการเรียนและความประพฤติของนักศึกษา โดยดูจากใบรายงานผลการเรียน รายงานจากคณะแพทยศาสตร์ "


  5.หลักเกณฑ์การรับทุน


 ทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เป็นทุนเกียรติยศ ไม่ต้องจ่ายคืน  มีเพียงสัญญาใจ ในการช่วยเป็นแพทย์ รับใช้สังคม ที่บ้านเกิด หรือ ในภูมิภาคใดๆ ของประเทศไทย


  1. วัตถุประสงค์


1.1 เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์สตรีตั้งแต่ชั้นปีที่1 จนจบการศึกษาแพทยศาสตร์เป็นเวลา 6 ปีจำนวนปีละ 2 ทุน หรือ ตามที่ได้รับการสนับสนุน

1.2 เพื่อช่วยส่งเสริม ยุวสมาชิกสมาคม ที่รับทุน และที่จบการศึกษาแล้ว มีความพร้อมในการดำรงวิชาชีพด้วย ความพร้อมในศักยภาพการเรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะสังคมและจริยธรรมที่ดี


  2.ทุนครอบคลุม


2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ปีละ 2 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 10,000 บาทต่อ 1 ภาค โดยต้องจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัย

2.2 ค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีละ 10 เดือน เดือนละ 5,500 บาท / คน


  3.คุณสมบัติของผู้รับทุน


3.1 เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ/หรือปีการศึกษาอื่น ที่กรรมการพิจารณาเห็นชอบตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2 มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดท้องถิ่นห่างไกล

3.3 มีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในภูมิลำเนา

3.4 มีฐานะยากจน

3.5 มีทัศนคติและความประพฤติดี

3.6 ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ (ยกเว้นทุนจากรัฐบาลตามเงื่อนไขการศึกษา)

3.7 สามารถเรียนจบได้ภายในเวลาที่กำหนด ของหลักสูตร หากสอบตกในปีใดจะงดการสนับสนุน

3.8 ผ่านการพิจารณาของคณะแพทยศาสตร์ฯ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข และ กรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ


 4. ข้อปฏิบัติจำเป็นผู้รับทุน


4.1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมแพทย์สตรีฯ ปีละ 1 ครั้ง วันอาทิตย์ต้นเดือน ตุลาคมของทุกปี

4.2 รายงานผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแต่ละปี ก่อนการพิจารณาทุนปีต่อไป (ผู้ที่ไม่ส่งรายงานจะถูกตัดสิทธิรับทุนในปีถัดไป)

4.3 เปิดบัญชีกับธนาคารทหารไทย เพื่อการโอนเงินจากสมาคมฯ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

4.4 เมื่อได้รับเงินหรือได้รับการติดต่อจากสมาคมฯ นักศึกษาจะต้องติดต่อกลับภายใน 15 วัน

4.5 ส่งหนังสือรับรองความประพฤติ และความจำเป็นในการรับทุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาปีละครั้ง

4.6 สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯเมื่อสำเร็จการศึกษา

4.7 มีจดหมายหรือการสื่อสารวิธีอื่น ขอบคุณผู้ให้ทุน ปีละ 1 ครั้ง


 5. การยกเลิกการให้ทุน


สมาคมฯ อาจยกเลิกการให้ทุนได้ในกรณีต่อไปนี้

5.1 นักศึกษาประพฤติตนไม่สมควร อันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของสมาคมฯ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

5.2 นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติจำเป็นของผู้รับทุน

5.3 นักศึกษาไม่ประสงค์จะขอรับทุน

5.4 ถึงแก่กรรมหรือหมดสภาพการเป็นนักศึกษา


   6. การบริหารกองทุน


6.1 กรรมการ สมาคมฯจะแต่งตั้งกรรมการขึ้น ประกอบด้วยกรรมการ 5  คน คือ ประธานโครงการทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี อุปนายก   กรรมการกลาง  กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ต่างประเทศ และเหรัญญิก  มีชื่อว่า คณะกรรมการกองทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีฯ  เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการกองทุนเพื่อนักศึกษา ประสานงานกับผู้ให้ทุนหรือผู้แทน กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานตลอดจนดำเนินการในกิจกรรมต่างๆได้แก่การคัดเลือกผู้รับทุน ติดตามผู้รับทุน  และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การให้ทุน  และนำเสนอในวาระการประชุมของสมาคมฯ

6.2 กองทุน  เงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ  จะนำมาฝากธนาคารทหารไทย  บัญชีเลขที่  017-2-41433-6 ชื่อบัญชี TMWA (JASON ROUSSOS MEMORIAL MEDICAL  SCHOLARSHIP)  โดย  กรรมการกองทุนการศึกษาฯ  จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับ-จ่ายโอนเงินการเบิกจ่ายเงินและจัดทำรายงานมอบให้  เหรัญญิกสมาคมฯ  เป็นผู้รับและจ่ายหรือโอนเงินตามแนวทางที่กรรมการกองทุนการศึกษาฯกำหนด และต้องรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการสมาคมฯ ทราบทุก 3 เดือน  (การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะจ่ายให้เมื่อนักศึกษาต้องจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัย  การจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนจะจ่ายโดยการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทยทุกวันที่ 25  ของเดือน งดจ่ายในเดือน เมษายน  และพฤษภาคม )


   7.การคัดเลือกผู้รับทุน


7.1 การรับสมัคร ในแต่ละปีสมาคมฯ โดยกรรมการกองทุนฯ จะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุน แล้วแจ้งการเปิดสมัครรับทุนไปยัง สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้รับทุนจะต้องได้รับการรับรองจากคณะแพทย์ศาสตร์ฯ ที่ตนสังกัดอยู่  และจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

7.2 นักศึกษาแพทย์ปี 1 จะส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กรรมการกำหนดมายังสมาคมฯ และทำการคัดเลือกโดยกรรมการกองทุนฯ ตามวิธีที่กรรมการกองทุนฯกำหนด   ผลการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นข้อยุติ

7.3 วิธีการคัดเลือกมอบให้กรรมการกองทุนการศึกษาฯ เป็นผู้กำหนดและดำเนินการจนแล้วเสร็จ และต้องรายงานผลการคัดเลือกให้กรรมการสมาคมฯ  รับทราบ

7.4 ระยะเวลาดำเนินการ

      พฤษภาคม - กรกฎาคม เปิดรับสมัคร
  สิงหาคม - กันยายน                     คัดเลือกและประกาศผล
  ตุลาคม  มอบทุน ประชุมผู้รับทุน
     


   8.การติดตามผล


   สมาคมฯ จะติดตามผลการเรียนและความประพฤติของนักศึกษา โดยดูจากใบรายงานผลการเรียน รายงานจากคณะแพทยศาสตร์ และจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข หรืออาจมีการออกไปติดตามเยี่ยมที่สถานศึกษา และสรุปผลการดำเนินการให้ผู้แทนเจ้าของทุนทราบทุกปี