• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
ผู้สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี จากอดีต - ถึงปี 2562 ผู้สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี จากอดีต - ถึงปี 2562
3466Visitors | [2020-01-16] 

"ด้วยเงินทุนแรกเริ่ม จากเงินมรดกของ Professor Jason Roussos ซึ่งในระยะปีต้นๆนั้น โครงการ เติบโตขึ้นด้วยความเสียสละของ สหายสนิทจาก ญี่ปุ่นของ"


  6.ขอขอบคุณ 


    ด้วยเงินทุนแรกเริ่ม จากเงินมรดกของ Professor Jason Roussos ซึ่งในระยะปีต้นๆนั้น โครงการ เติบโตขึ้นด้วยความเสียสละของ สหายสนิทจาก ญี่ปุ่นของ Professor Jason Roussos คือ Dr.George Curuby และ Ms.Tomoko Kanno ผู้มีบทบาทสำคัญ ที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ นำไปสู่การสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง อย่างสำคัญยิ่งคือจาก Stone Family Foundation, Los Angeles และ มูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียว บริษัท สี TOA ประเทศไทย นับเป็นผู้สนับสนุนที่มอบทุนให้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับผู้บริจาคท่านอื่นๆ ที่เป็นกรรมการ/ สมาชิกของสมาคมฯ แพทย์ทั่วไป นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีการมอบบริจาคให้กับ นายก สมาคมแพทย์สตรี ในหลายวาระ คือ พญ.สุวณี รักธรรม รศ.พญ. พรพันธุ์ บุณยรัตพันธ์ พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ ศจ.เกียรติคุณ ดร. พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ และท่านปัจจุบัน พต.พญ.จันทรา เจณณวาสิน (พ.ศ. 2548-2562) ได้ร่วมสร้างอนาคตให้แก่ยุวสมาชิก ทำให้เรียนได้จนจบ ไม่ต้องต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว สามารถทุ่มเทกับการเรียนหนักได้เต็มที่

ทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์สตรี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย เป็นทุนเกียรติยศ ไม่ต้องจ่ายคืน  มีเพียงสัญญาใจ ในการช่วยเป็นแพทย์ รับใช้สังคม ที่บ้านเกิด หรือ ในภูมิภาคใดๆ ของประเทศไทย

รายชื่อผู้สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรี ถึงปี 2562

1.   Dr. Jason  Roussos                                                                4,629,141        บาท
2.   Stone Family Foundation                                                       16,291,507      บาท
3.   Dr.George Curuby และ Miss Tomoko Kanno 3,130,639        บาท
4.  มูลนิธิ คุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ                                             8, 460,000       บาท
5.  พญ.  รวีวรรณ   กนกเวชยันต์                                          600,000           บาท
6.   Dr.Joan  Miller  (  Massachusetts General Hospital )                 517,500           บาท
7.   ศจ. พญ. คุณหญิง  สุดสาคร  ตู้จินดา                                            500,000           บาท
8.   ดร. เสริมวุฒิ   สุวรรณโรจน์                                                           4,680,000        บาท
9.   พญ. คุณ สวรรยา  เดชอุดม                                                           450,000           บาท
10.  Dr. R. Malcolm Smith (Massachusetts General Hospital)       447,500           บาท
11.  พญ. ชุมแสง – นพ. วิรัตน์  โลหะวิจารณ์                                        422,753           บาท
12.  Mr.  Robert  Kiernan                                                                  420,000           บาท
13.  พ.ต. พญ.  จันทรา  เจณณวาสิน  420,000           บาท
14.  บริษัท ทิมส์  ประเทศไทย  จำกัด                                                    420,000           บาท
15.  คุณ ปนัดดา   เจณณวาสิน                                                            420,000           บาท
16.  พญ.สุตาพร  สวัสดิเสวี  420,000           บาท
17.  มูลนิธิจินดา อิ่ม  จำเรียง  ภังคานนท์  420,000           บาท
18.  พญ.ทองทิพย์   พงศทัต    Backhaus 470,000           บาท
19.  มจ.(ญ.) วิมลปทัมราช  จิระประวัติ 1,410,000        บาท
20.  นพ.นวรัตน์ ไกรฤกษ์ 470,000           บาท
21.  คุณ สุขุม และคุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์ 470,000           บาท
22.  รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช 302,000           บาท
23.  คุณ พาณี   จันทรัศมี 200,000           บาท
24.  คุณ วรรณา จิรกิติ    200,000           บาท
25.  นพ.วิชาญ   พิทักษ์สิทธิ์ 150,000           บาท
26.  พญ.เรณู  ศรีสมิต 100,000           บาท
27.  คุณ วิรัช  มัณยัษเฐียร 940,000           บาท
28.  Mrs.Maryanna  Stockholm 160,000           บาท
29.  พญ.สุรางค์รัตน์       วรรธนะภูติ 470,000           บาท
30.  อาสาสมัครรักแพทย์สตรีนครสวรรค์     100,000           บาท
31.  คุณ สุภาวดี  คุณอะณัณ   บุญอาชาทอง 470,000           บาท
32.  ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์   วสันต์ 470,000           บาท


นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้การสนับสนุน รายย่อยอย่างสม่ำเสมออีกหลายท่าน