• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
4. พี่พบน้อง น้องพบพี่ Sisters to Sisters 4. พี่พบน้อง น้องพบพี่ Sisters to Sisters
3485Visitors | [2020-01-16] 

" การปลูกฝังนักศึกษาแพทย์ รับทุนของสมาคมให้เติบโต จากต้นกล้าที่เข้มแข็งให้เติบใหญ่เป็นแพทย์สตรีที่มุ่งมั่นในการดูแลรับใช้สังคม "


  4. พี่พบน้อง น้องพบพี่ Sisters to Sisters


   พี่พบน้อง น้องพบพี่ Sisters to Sisters หลังจากการมอบทุนผ่านไป ระยะหนึ่ง จำนวนนักศึกษาแพทย์สตรีรับทุน มีจำนวนมากขึ้น ในการปะชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม นักศึกษาที่พอมีเวลา จะเข้ามาร่วมประชุม เป็นครั้งคราว จวบจน พ.ศ.2558 กิจกรรม พี่พบน้อง น้องพบพี่ Sisters to Sisters จึงได้เกิดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ ด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์สตรีฯ ตระหนักถึง การปลูกฝังนักศึกษาแพทย์ รับทุนของสมาคมให้เติบโต จากต้นกล้าที่เข้มแข็งให้เติบใหญ่เป็นแพทย์สตรีที่มุ่งมั่นในการดูแลรับใช้ สังคม ประเทศชาติ ด้วยวิชาชีพแพทย์ พร้อมจริยธรรม จรรยาบรรณ และวิชาการ เป็นอนาคตของสมาคมอนาคต ของประเทศ รวมทั้งการมี work life balance ที่ดี เช่นเดียวกับวิถีของแพทย์รุ่นพี่ที่แสดงให้เห็นเป็นแบบฉบับเป็นจำนวนมาก

พ.ศ. 2558   2559   2560  2561 

   แพทย์รับทุนที่จบการศึกษา และที่กำลังเรียนอยู่ จะมาร่วมประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม ตั้งแต่ ภาคเช้า ร่วมเป็นเกียรติ์รับน้องที่ได้รับทุนในแต่ละปี ได้พบผู้บริจาคที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ได้พบปะกับคณะกรรมการ สมาชิกสมาคม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่น แพทย์สตรีตัวอย่าง แพทย์สตรีที่ได้รับเกียรติยศ ได้รางวัลประจำปี ฟังประชุมวิชาการ นับเป็นโอกาสให้แพทย์น้องๆ เหล่านี้ ได้ซึมซับ ได้รับแรงบันดาลใจ เรียนรู้ผลงาน ความสำเร็จของแพทย์สตรี รุ่นพี่ และที่มีความหมายอย่างยิ่งคือ การได้ร่วมกิจกรรมในภาคบ่าย ที่มุ่งเน้น การพูดคุย สร้างเสริมทัศนคติร่วมกับแพทย์ในโครงการ . "สร้างภาวะผู้นำของแพทย์สตรี” จัดในรูป work shop ร่วมกับแพทย์ โครงการ Medical Women’s Leadership Program


  สไลด์รูปภาพwork shop ร่วมกับแพทย์ โครงการ Medical Women’s Leadership Program มีทั้งหมด 9 รูป ท่านสามารถคลิกดูได้

1 / 9
2/ 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9/ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   ผู้รับทุน สามารถเข้ามาพูดคุย แนะนำ ปรึกษา ผ่าน LINE group กลุ่มยุวสมาชิกสมาคม ซึ่งหมายถึงกลุ่มนักศึกษาแพทย์สตรีรับทุน ปัจจุบันมีสมาชิก LINE 82 คน และกลุ่ม บัณฑิตสมาคมแพทย์สตรี ปัจจุบันมีสมาชิก LINE 34 คน